Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

1.Adatkezelő megnevezése: Z és Z Movi. Bt.
Székhely: 2030 Érd Harangvirág u. 30.
E-mail: mindenkikertje@gmail.com
Cégjegyzékszám: 13-06-033417

 2. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

Az adatkezelésekre az alábbi jogszabályok vonatkoznak:
– az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv., az alábbi linken keresztül elérhető a jogszabály hatályos szövege: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100112.TV)
– az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény.
(Az alábbi linken érhető el a jogszabály hatályos szövege:
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99800006.TV)

3. A regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés

Az Adatkezelő által üzemeltetett weboldal ingyenesen és általában személyes adatok megadása nélkül látogatható, azonban a weboldal egyes részeinek eléréséhez regisztráció, és ezzel egyidejűleg személyes adatok megadása szükséges. A weboldalon történő regisztráció során az adatszolgáltatás minden esetben önkéntes, azaz a látogató szabadon dönthet arról, hogy megadja-e a kért személyes adatait. A regisztrációhoz csak felhasználó név és e-mail cím megadása szükséges.

3.1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

személyes adat az adatkezelés célja
felhasználónév a felhasználó név az egyes adatbázisokban történő

azonosításhoz elengedhetetlenül szükséges

e-mail cím az e-mail cím az adatkezelő és az Ön közötti kapcsolattartás

célját szolgálja, például erre továbbítjuk a jelszót

jelszó a felhasználói fiókba történő biztonságos belépést szolgálja

 

Sem a felhasználónév, sem az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon. Így például nem szükséges, hogy a felhasználónév vagy az e-mail cím az Ön nevét tartalmazza. Ön teljesen szabadon dönt arról, hogy ha olyan felhasználó nevet vagy e-mail címet ad meg, amely az Ön kilétére utaló információt tartalmaz.

3.2. Az adatkezelés jogalapja

Az Infotv. 5. § (1) bekezdése alapján Személyes adat akkor kezelhető, ha
a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
b) azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: kötelező adatkezelés).
A regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés jogalapja – Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján – az Ön hozzájárulása.

 3.3. Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelő a személyes adatokat a hozzájárulásának visszavonásáig, vagy a regisztráció törléséig kezeli. A hozzájárulását az mindenkikertje@gmail.com e-mail címre küldött levelében bármikor visszavonhatja.

4. Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések

4.1. Az adatokhoz való hozzáférés és az adattovábbítás

A regisztráció során az Ön által megadott személyes adatokhoz az adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá a feladataik ellátása érdekében. A feltöltött fotók és kommentek a weboldal látogatói számára szabadon elérhetők.

4.2. Adatbiztonsági intézkedések

Az adatkezelő úgy tervezi meg és hajtja végre az adatkezelési műveleteket, hogy biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét. Az adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról (jelszóval, vírusirtóval való védettség), megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info tv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi az adatkezelő különösen

 • a jogosulatlan hozzáférés,
 • a megváltoztatás,
 • a továbbítás,
 • a nyilvánosságra hozatal,
 • a törlés vagy megsemmisítés,
 • a véletlen megsemmisülés és sérülés,
 • az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.  

5.  Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai

5.1. A tájékoztatás kéréshez való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet az adatkezelőtől, hogy az adatkezelő tájékoztassa:

 • milyen személyes adatait,
 • milyen jogalapon,
 • milyen adatkezelési cél miatt,
 • milyen forrásból,
 • mennyi ideig kezeli,
 • az adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.
 • A Hatóság az Ön kérelmét legfeljebb 25 napon belül, az Ön által megadott elérhetőségre teljesíti.

5.2. A helyesbítéshez való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy az adatkezelő módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét). Az adatkezelő a kérelmét legfeljebb 25 napon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségen értesíti.

5.3. A törléshez való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti az adatkezelőtől a személyes adatainak a törlését.

A törlési kérelmet az adatkezelő abban az esetben utasítja el, ha a jogszabály az adatkezelőt a személyes adatok további tárolására kötelezi. Amennyiben azonban nincs ilyen kötelezettség, akkor az adatkezelő az Ön kérelmét legfeljebb 25 napon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségen értesíti.

5.4. A zároláshoz való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatait az adatkezelő zárolja. A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását.

5.5. A tiltakozáshoz való jog

Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha az adatkezelő személyes adatot közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná.

 6. A feltöltött fotókhoz, kommentekhez kapcsolódó adatkezelés

6.1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

Az Infotv. 3. § 2. pontja értelmében a magánszemélyekről készült, különböző online felületeken –megosztott fényképek, illetve a nevükben folytatott beszélgetések, az általuk létrehozott profilok és más virtuális tartalmak személyes adatnak minősülnek, mivel azok az érintett személlyel kapcsolatba hozhatóak és azokból következtetés vonható le rá nézve.

 

személyes adat az adatkezelés célja
fotó az Ön által feltöltött fotó kezelése a honlapon történő elérés biztosítása érdekében
komment az Ön által tett komment kezelése a honlapon történő elérés biztosítása érdekében

6.2. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja – Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján – az Ön hozzájárulása.

 6.3. Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelő az adatokat hozzájárulásának visszavonásáig, vagy a regisztráció, vagy a feltöltött adat törléséig kezeli. A hozzájárulását az mindenkikertje@gmail.com e-mail címre küldött levelében bármikor visszavonhatja.

6.4 Az adatokhoz való hozzáférés

Az Ön által feltöltött fotókhoz, illetve kommentekhez a weboldal látogatói korlátozás nélkül hozzáférhetnek. A hozzáférés naplózásra nem kerül.

 7- Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetősége

Bírósági eljárás kezdeményezése

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet az adatkezelő ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ön választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).